G5 HW6

HW 6
1.你來自哪裡? (墨西哥)
2.他們來自哪裡? (巴西)
3.他來自哪裡? (中國)
4.你說英文嗎? (Yes 詳答)
      Do you speak English?
      Yes, I do. I speak English.

5. Tim說西班牙文嗎? (No 詳答)

留言

這個網誌中的熱門文章

G5 HW9

G3 HW9